1  Banaszek, Marcin
1967  Szachy
1. Hon. Mention
 
1.Sg8! zz
1...Kf8 2.Be6 Ke8 3.Rc8#
1...Kg6 2.Bg4 Kg5 3.Rg7#
1...d5 2.Rc6 Kf8 3.Rf6#


model mates 3x, miniature3#   5+2   id=10